Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden in PDF

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN NOESKA ADRIANA COACHING

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
  ● aanbieder: Noeska Adriana Coaching;
  ● afnemer: de natuurlijke persoon die een bepaalde dienst of product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt;
  ● overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden;
  ● producten: de door aanbieder aan afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten, zoals e-books;
  ● diensten: de door aanbieder aan afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching;
  ● algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  ● Traject: een door aanbieder aangeboden traject met verschillende onderdelen, training- en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in informatiemateriaal van aanbieder;
  ● online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van aanbieder door een afnemer geselecteerde cursus of training.
 2. Algemeen
  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van producten en diensten door aanbieder aan afnemer, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle
  daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als
  uitvoerende aard, zoals een aanbod en leveranties.
  2.2 De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (inclusief die van afnemer) is uitgesloten.
  2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
  2.4 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
  2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.
  2.6 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de
  oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  2.7 Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen aanbieder en afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  3.1 De overeenkomst voor het volgen van een traject komt tot stand door
  ondertekening door afnemer van het daartoe bestemde inschrijvings- of
  aanmeldingsformulier, of door digitale aanmelding/bevestiging door afnemer per e-mail. Conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een traject.
  3.2 Aanbiedingen van aanbieder zijn niet bindend totdat tussen aanbieder en afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Prijzen
  4.1 Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst.
  4.2 De door aanbieder opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.
  4.3 Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een traject op locatie zijn niet inbegrepen in de prijzen van een traject, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Betaling en facturering
  5.1 Afnemer dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de
  overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen
  betalingstermijnen te hebben voldaan.
  5.2 Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten. Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden.
  5.3 Aanbieder zendt afnemer facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.
  5.4 Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven e-mailadres.
  5.5 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
  5.6 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van aanbieder
  aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
  5.7 Indien afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is afnemer verplicht dit te melden aan aanbieder. Het traject hoeft niet gestaakt te worden, mits afnemer met een nieuw voorstel komt en zich aan de nieuwe afspraak houdt.
  5.8 Afnemer dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum elektronisch of bij aangetekende brief bij aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.
  5.9 Alle niet vervallen facturen en nog te verzenden facturen conform overeenkomst worden direct opeisbaar indien één of meerdere facturen niet of niet volledig zijn voldaan.

 1. Verplichtingen van afnemer bij de uitvoering van een traject
  6.1 Afnemer dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie.
  6.2 De onderdelen van een traject dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het traject.
  6.3 Afnemer dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van het traject.
 2. Rechten van aanbieder betreffende de uitvoering van een traject
  Aanbieder is gerechtigd:
  a) om de inhoud van een traject tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
  b) de planning van onderdelen van een traject ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
  c) bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een traject voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde afnemers ontvangen hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd;
  d) (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen. Afnemer is gehouden om de betalingen tot aan het einde van de deelname aan het traject te blijven voldoen aan aanbieder conform getekende overeenkomst.
  e) (tussentijds) de deelname aan een traject van een bepaalde afnemer op te schorten, dan wel ‘’on hold’’ te zetten, dan wel verplaatsen voor de duur van maximaal zes maanden bij zwangerschap, ziekte of overlijden van familieleden van eerste en tweede graad waarbij afnemer gehouden is om de (maandelijkse) factuur termijnen te voldoen aan aanbieder.
 3. Annulering door/opzegging van en verhindering van afnemer bij een traject
  8.1 Afnemer is gerechtigd deelname door haar te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een traject op te zeggen.
  8.2 Annulering van deelname aan een traject respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door afnemer door middel van een aangetekende brief of e-mail aan aanbieder.
  8.3 Bij annulering/opzegging door afnemer is aanbieder niet gehouden tot restitutie van het door afnemer betaalde bedrag, en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan aanbieder te voldoen
  8.4 Verplaatsing van geplande een-op-eengesprekken in een traject is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Gemiste gesprekken, die niet in overleg/goedkeuring zijn afgezegd, kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.

 1. Annulering door aanbieder tussentijds bij een traject Aanbieder is gerechtigd om zonder opgave van redenen een traject tussentijds te
  annuleren. Als dan is aanbieder niet gehouden tot terugbetaling van door afnemer betaalde bedragen.
 2. Aansprakelijkheid
  10.1 Aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen. Aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden.
  10.2 Aanbieder is niet aansprakelijk jegens afnemer voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van aanbieder.
  10.3 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door aanbieder belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden.
  10.4 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer bij de naleving van de in artikel 6 opgenomen verplichtingen of eventuele gevolgschade van implementatie in de organisatie van afnemer van tijdens de opleiding in een traject opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak.
  10.5 Indien en voor zover op aanbieder enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van aanbieder de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat.
  10.6 Afgezien van de in artikel 10.5 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van aanbieder in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
  10.7 Iedere vordering jegens aanbieder, behalve een vordering die door aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
  10.8 Het team van aanbieder kunnen zich jegens afnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die overeenkomst zelf partij.
 3. Overmacht
  11.1 Indien aanbieder door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, ongeacht of de overmacht was te voorzien, is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtsituatie.
  11.2 Aanbieder zal afnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Aanbieder is gerechtigd in geval van ziekte van een docent/trainer geprogrammeerde activiteiten te verplaatsen zonder dat afnemer gerechtigd is betalingen aan aanbieder op te schorten.
  11.3 In geval van opschorting zal aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
  11.4 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, situaties ontstaan door COVID-19, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internet storingen, (mobiele) telefoon storingen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens afnemer (verder) nakomt.
 4. Uitvoering door derden
  Aanbieder is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een online programma.
 5. Vertrouwelijkheid
  13.1 Aanbieder zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van afnemer, tenzij anders is overeengekomen of aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.
  13.2 Afnemer is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de van een overeenkomst ter zake van een traject van aanbieder of andere afnemers aan een traject hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door aanbieder is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.
 6. Intellectuele eigendomsrechten
  14.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door aanbieder ontwikkelde trainingen, trajecten, documenten, brochures, handouts, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van aanbieder, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en gehanteerde software berusten bij aanbieder.
  14.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  14.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig door aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
 7. Opschorting en beëindiging
  15.1 Indien:
  a) afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder heeft voldaan;
  b) afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt;
  c) een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van afnemer;
  d) afnemer, ook na ingebrekestelling, met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens aanbieder, is afnemer in verzuim. Aanbieder heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van afnemer aan een traject te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van aanbieder op grond van de wet. Aanbieder is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling
  van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.
 8. Persoonsgegevens
  16.1 Aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.
  16.2 Aanbieder neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van afnemer. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events) door aanbieder.
  16.3 Afnemer stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
  16.4 Indien een afnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan aanbieder en aanbieder zal de informatievoorziening dan stop zetten.
 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechten
  17.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG, Vienna Convention) is niet van toepassing.
  17.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van aanbieder een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.
 10. Wijzigingen
  Aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen
  heeft ontvangen.